Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZENIA DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 545 587 , fax. 523 574 667
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 545 587, fax. 523 574 667
  REGON: 92358780000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZENIA DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczej dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych a)Ofertę należy złożyć na całość zamówienia 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 7) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych z przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach