Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZENIA DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L.BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 545 587, , fax. 523 574 667
 • Data zamieszczenia: 2020-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
  ul. Poznańska 97
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 545 587, , fax. 523 574 667
  REGON: 92358780000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZENIA DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L.BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczej dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych a)Ofertę należy złożyć na całość zamówienia 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 7) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących prac związanych z przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12 400,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa PKO Bank Polski Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz. Nr rachunku: 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496 z dopiskiem na przelewie: „M-51/2020 ”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1. pieniężnej – należy wpłacić wyłącznie przelewem 2. innej niż pieniądz – Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie na Platformie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ( wystawców dokumentu). Oryginał gwarancji/poręczenia winien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w gwarancji/poręczeniu winni być wpisani wszyscy Wykonawcy). 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach