Przetargi.pl
Dostawa zestawów do ciągłej terapii nerkozastępczej razem z dzierżawą aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plasmaferezy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87800 Włocławek, Ul. Wieniecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412 94 13 , fax. 54 412 94 13
 • Data zamieszczenia: 2018-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  Ul. Wieniecka 49
  87800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13
  REGON: 34141172700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do ciągłej terapii nerkozastępczej razem z dzierżawą aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plasmaferezy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zestawów do ciągłej terapii nerkozastępczej razem z dzierżawą aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plasmaferezy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie: Lp./ Przedmiot zamówienia/ Ilość w sztukach na 12 m-cy: 1. Płyn dializacyjny i substytucyjny w ciągłej terapii nerkozastępczej, bezwapniowy, skład: K+ 4 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Mg+ 0,75 mmol/l; HCO3- 22 mmol/l; HPO42- 1 mmol/l; Cl- 122 mmol/l; (1worek = 5 litrów)- ilość: 2 400 szt. 2. Płyn substytucyjny do antykoagulacji w ciągłej terapii nerkozastępczej, skład: cytrynian 18 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Cl- 86 mmol/l (1worek = 5litrów) - ilość: 2 400 szt. 3. Płyn substytucyjny do hemofiltracji w ciągłej terapii nerkozastępczej, skład: HCO3- 30-32 mmol/l; Ca2+ 1,25-1,75 mmol/l; K+ 0, 2 lub 4 mmol/l; HPO42- 0-1,2 mmol/l; Mg2+ 0,5-0,6 mmol/l; (1worek = 5 litrów) - ilość: 480 szt. 4. Dren do podaży wapnia ze zintegrowanej z aparatem pompy wapnia podczas terapii z antykoagulacją cytrynianową - ilość: 160 szt. 5. Cewnik dializacyjny, wysokoprzepływowy, dwuświatłowy, bez bocznych otworów, hydrofilny, o podwyższonej gładkości, z powłoką przeciwbakeryjną:średnica zew.: 11,5Fr lub 13Fr, o długościach: 15, 20 lub 25 cm; zestaw zawiera: cewnik, igłę wprowadzającą, kalibrowany prowadnik, 2 x korek do wstrzyknięć luer-lock, rozszerzacz naczyniowy, opatrunek - ilość: 160 szt. 6. Zestaw (filtr z drenami na kasecie) do ciągłych zabiegów nerkozastępczych (1,5 m2 pow. czynnej), uniwersalny (cytrynian lub heparyna), zawierający 1 worek 5l na ultrafiltrat - ilość: 148 szt. 7. Zestaw (filtr z drenami na kasecie) do ciagłych zabiegów nerkozastępczych (1,5 m2 pow. czynnej), przeznaczony dla chorych septycznych, wychwytujący endotoksyny i cytokiny, uniwersalny (cytrynian lub heparyna), zawierający 1 worek 5l na ultrafiltrat - ilość: 12 szt. 8. Worek na ultrafiltrat 9-litrowy - ilość: 160 szt. 9. Łącznik "Y", służący do połączenia dwóch worków z płynami, w przypadku łączenia dwóch worków z podawanymi płynami na jednej wadze - ilość: 300 szt. 10. Dzierżawa 3 fabrycznie nowych aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy na 12 miesięcy (dzierżawa przez cały okres obowiązania umowy) - ilość: 3 szt na 12 m-cy. Szczegółowe parametry wymagane dla aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy: Lp./ Parametr wymagany: I. OPIS OGÓLNY: 1 Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub ogólnoustrojową; Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub młodszy; 2 Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów; 3 Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu; 4 Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP); 5 Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim, pomoc kontekstowa na ekranie; 6 Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt); 7 Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu; 8 Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy; 9 Pamięć zdarzeń: 96 godz.; II. RODZAJE TERAPII: 1 Hemodializa (CVVHD); 2 Hemofiltracja (CVVH); 3 Hemodiafiltracja (CVVHDF); 4 Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF); 5 Powolna ultrafiltracja (SCUF); 6 Plazmafereza (TPE); 7 Hemoperfuzja (HP); 8 Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVH, CVVHDF – z pre- i postdylucją; 9 Możliwość wykonywania terapii CVVHD, CVVH i CVVHDF z zestawami pediatrycznymi o objętości wypełnienia do 60 ml; III. BUDOWA APARATU: 1 Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym: ◦ ultrafiltratu, ◦ płynu PBP, ◦ płynu dializacyjnego, ◦ płynu substytucyjnego; 2 Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia: 0 – 11 kg i z dokładnością ważenia: +/- 1 g; 3 Zintegrowana pompa strzykawkowa; 4 Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta; 5 Sterujący, kolorowy ekran dotykowym, o wielkości min. 12”; 6 Jeden detektor przecieku krwi; 7 Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej; 8 Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym; 9 Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej; 10 Automatyczna identyfikacja założonego filtra; 11 Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG; 12 Złącza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi; 13 Zasilanie 230 V. Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min. IV. ZAKRESY REGULACJA DLA TERAPII CRRT: 1 Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 10 - 450 ml/min; 2 Przepływ płynu PBP w zakresie: 0 - 4000 ml/h; 3 Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; 4 Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; 5 Usuwanie płynu z ciała pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h; 6 Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza w zakresie: 33 - 43 ºC; V. INNE: 1 Przeprowadzanie szkolenia z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego. 2 Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatami. 3 Paszport techniczny. 4 Termin dostarczenia i uruchomienia aparatów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 5 W przypadku reklamacji aparatu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy. 6 Serwis: 6a Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. 6b Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne nie wymienione koszty. 6c Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów kontaktowych w przypadku każdorazowej ich zmiany. 6d Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. 6e Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. Uwaga! Formularz parametrów techniczno – funkcjonalnych stanowi doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, a także dookreślenie zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym traktowany będzie jako treść oferty w rozumieniu przepisów uPzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33181000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ. 5. Formularz parametrów techniczno - funkcjonalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ. W związku z tym, że niniejszy dokument konkretyzuje zobowiązanie wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia jest traktowany jako treść oferty. 6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostępniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 7. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach