Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Szczecinie.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8105800, , fax. 91 8105802
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Piotra Skargi 9-11
  70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8105800, , fax. 91 8105802
  REGON: 81020096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na dziewięć zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, inne dokumenty: 1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ; 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ; 5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia z pkt. 3) i 4) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 7) W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania; 8) Wszystkie posiadane materiały w języku polskim dotyczące oferowanych produktów – ulotki, karty katalogowe wraz z charakterystyką, opisem, potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach