Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie bram wjazdowych do budynku warsztatowego dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie w OSIW Stargard.

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 918 127 981 , fax. 918 127 981
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie
  ul. Dworcowa 19
  70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 127 981, fax. 918 127 981
  REGON: 10370340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorska-bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie bram wjazdowych do budynku warsztatowego dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie w OSIW Stargard.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie bram wjazdowych do budynku warsztatowego dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie w OSIW Stargard. Miejsce wykonania robót budowlanych: OSiW Stargard - ul. Jugosłowiańska 22 a, 73-110 Stargard. 1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) demontaż bram i drzwi stalowych, b) wykucie z muru ościeżnic stalowych, c) montaż bram rolowanych garażowych podnoszonych mechanicznie, d) montaż drzwi stalowych pełnych, e) naprawa elewacji po wykuciu ościeżnic, polegająca na ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi, f) integracja systemu radiowego (radio, piloty) sterującego otwieraniem i zamykaniem bram, g) podniesienie jezdni przy wjeździe do garaży, h) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, i) ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, j) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 80 mm na podsypce piaskowej, k) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych. 2) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania niniejszego zadania znajdują się w przedmiarze robót stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy przy kalkulowaniu oferty cenowej. 3. Podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne pod względem jakości w stosunku do przywołanych w specyfikacji. Materiały i urządzenia równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca Zobowiązany jest ustalić z przedstawicielem Zamawiającego materiały które będą użyte do remontu. 4. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, co najmniej jednej osoby w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018r poz.917) w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac związanych z montażem rolowanych bram garażowych. b) W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. c) Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 3 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac określonych w pkt 4, lit a. d) Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowego pracownika lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionej już osoby. e) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia realizacji umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów o pracę osoby wykonującej czynności, o których w pkt 4, lit a wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby te są zatrudnione przez niego na umowę o pracę. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. f) W przypadku niewypełniania obowiązku zatrudnienia co najmniej jednej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawcy zostanie naliczona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w umowie. g) W przypadku Wykonawców pracujących na warunkach samozatrudnienia i osobiście – jednoosobowo wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, brak jest obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, pod warunkiem osobistego wykonania przez Wykonawcę wskazanych czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach