Przetargi.pl
Dostawa, montaż, instalacja systemu parkingowego dla SPZZOZ w Gryficach

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Niechorska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 842 127 , fax. 913 842 127
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Niechorska 27
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 842 127, fax. 913 842 127
  REGON: 31028400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.medicam.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż, instalacja systemu parkingowego dla SPZZOZ w Gryficach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, montaż, instalacja systemu parkingowego dla SPZZOZ w Gryficach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34926000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy 2) oświadczenie(załącznik nr 3) 3) specyfikacja techniczna

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną