Przetargi.pl
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Urologii

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE
  ul. Tytusa Chałubińskiego 7
  75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330006292
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.swk.med.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Urologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cewniki pęcherzoweSpecjalistyczne cewniki urologiczneCewniki moczowodoweZestawy do szynowania moczowodówZestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodówZestawy stentów moczowodowych BanderZestawy urs / rirsIgły do biopsji do pistoletu Pro-Mag UltraWorki do dobowej zbiórki moczuPrzyrządy do cystoskopuSzczoteczki do chirurgicznego mycia rąkKoszyki do usuwania złogów z moczowoduOrtopedyczny zestaw do odsysania polaSprzęt do badań urodynamicznych do aparatu Goby
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach