Przetargi.pl
Integracja systemu transportu pub. poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego GPP do systemu ścieżek pieszo–rowerowych w kierunku Dworca Autobusowo–Kolejowego Goleniów–etap II

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 46 98 200
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 46 98 200
  REGON: 811684367
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Integracja systemu transportu pub. poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego GPP do systemu ścieżek pieszo–rowerowych w kierunku Dworca Autobusowo–Kolejowego Goleniów–etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj, w zakresie której jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi zezwoleniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie (na jej podstawie) robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo – rowerowych w kierunku Dworca Autobusowo – Kolejowego „Goleniów ” – etap II. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) w zakresie usługi obejmującej projektowanie:a) na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, opracowanie dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, projektu podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do:- uzyskania zgodnie z obowiązującym prawem pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,- wykonanie robót, o których mowa w SWZ.b) uzgodnienie dokumentacji z właścicielami infrastruktury technicznej, których dokumentacja i realizacja zadania dotyczy, c) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym min. warunki techniczne, przyłączeniowe, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, uzgodnienie dokumentacji ZUD, uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej lub raportu oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zapisów dot. min. adaptacji do zmian klimatu, łagodzenia zmian klimatu, pozwolenia wodno - prawnego w wymaganym zakresie, decyzji na wycinkę drzew, zatwierdzenie stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego, d) uzyskanie na etapie opracowywania projektu budowlanego pisemnych uzgodnień z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami nieruchomości (posesji) lokalizacji nowoprojektowanych sieci elektrycznych – doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego,e) ustalenie na etapie opracowywania projektu budowlanego nieruchomości i ich właścicieli, dla których z powodu lokalizacji na nich istniejącej lub projektowanej infrastruktury niezbędne będzie uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,f) wystąpienie w imieniu Zamawiającego o prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane do właścicieli nieruchomości (posesji), dla których z powodu lokalizacji na nich istniejącej lub projektowanej infrastruktury niezbędne będzie uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane,g) opracowanie, uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy,h) opracowanie, uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu,i) prowadzenie nadzoru autorskiego (miejscowego i zamiejscowego),j) koszty uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.2) w zakresie robót budowlanych: a) wykonanie robót budowlanych, o których mowa w SWZ, obejmujących w szczególności:- przebudowę ul. Przestrzennej w Goleniowie polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej od włączenia do istniejącego systemu ścieżek rowerowych przy ul. Nowej w Goleniowie w kierunku południowym na odcinku około 2,12 km (nawierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej: 5 521,00 m2)- utwardzenie zjazdów (287,00 m2),- wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego,- wykonanie kanału technologicznego.Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że:A) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie lub wykonują należycie co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem:- budowę lub/i przebudowę lub/i remont drogi,- budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej.Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej::a) jedną usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem budowę lub/i przebudowę lub/i remont drogi,b) jedną usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej.Jeżeli Wykonawca przedłoży dowód określający należyte wykonanie usługi w ramach zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi (łącznie), o których mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. A) i B), wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia dany warunek. W takim przypadku Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest wyodrębnić zakres w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, iż opracował dokumentację projektową na robotę budowlaną obejmującej swoim zakresem:- budowę lub/i przebudowę lub/ i remont drogi,- budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej.B) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT obejmującą swoim zakresem:- budowę lub/i przebudowę lub/i remont drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o wartości robót nie mniejszej niż 460 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT,- budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej o wartości robót nie mniejszej niż 40 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT.Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o wartości robót nie mniejszej niż 460 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT,b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej o wartości robót nie mniejszej niż 40 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT.Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.Jeżeli Wykonawca przedłoży dowód określający należyte wykonanie roboty budowlanej w ramach zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi (łącznie), o których mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. A) i B), wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia dany warunek. W takim przypadku Wykonawca w wykazie robót budowlanych zobowiązany jest wyodrębnić zakres w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, iż wykonał robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT obejmującą swoim zakresem:- budowę lub/i przebudowę lub/i remont drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o wartości robót nie mniejszej niż 460 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT,- budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej o wartości robót nie mniejszej niż 40 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT.Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:a) projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej - minimalne wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.b) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalne wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.c) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – minimalne wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania odpowiadające przedmiotowi zamawiania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.d) kierownik budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimalne wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.e) kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalne wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.f) kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – minimalne wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamawiania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.g) specjalista ds. monitorowania i rozliczeń finansowo – rzeczowych – minimalne wymagania: doświadczenie zawodowe: doświadczenie w zakresie rozliczenia finansowo – rzeczowego co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT obejmującego swoim zakresem:- budowę lub/i przebudowę lub/i remont drogi o wartości nie mniejszej niż 460 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT,- budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej o wartości robót nie mniejszej niż 40.000,00 złotych łącznie z podatkiem VAT.Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że specjalista ds. monitorowania i rozliczeń finansowo-rzeczowych posiada doświadczenie w zakresie rozliczenia finansowo – rzeczowego przy realizacji następujących kontraktów:- co najmniej jednego kontraktu obejmującego swoim zakresem budowę lub/i przebudowę lub/i remont drogi o wartości robót nie mniejszej niż 460.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT,- co najmniej jednego kontraktu obejmującego swoim zakresem budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej o wartości robót nie mniejszej niż 40.000,00 złotych łącznie z podatkiem VAT.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach