Przetargi.pl
Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie – etap II

Gmina Mielno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-032 Mielno, Bolesława Chrobrego 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielno
  Bolesława Chrobrego 10
  76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330920653
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót składających się na etap II, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa, obejmujący: projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót (załącznik nr 5 do SWZ), ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia mają charakter wyłącznie pomocniczy.3. Rodzaj materiałów ujętych w dokumentacji projektowej jest tylko przykładowy. W każdym przypadku pojawienia się w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy uznać to za niewiążące - w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych, tj. posiadających cechy i parametry te same lub nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla tego materiału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach