Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzany wraz z infrastrukturą techniczną

Gmina Postomino ogłasza przetarg

 • Adres: 76-113 Postomino, Postomino 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Postomino
  Postomino 30
  76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 770979890
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzany wraz z infrastrukturą techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec – Jezierzany wraz z infrastrukturą techniczną”. Gmina Postomino na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.3.2. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej – ul. Bałtyckiej w miejscowości Jarosławiec o łącznej długości ca. 1,48 km o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z ciągami pieszymi, pieszo-rowerowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach Etapu I dokumentacji projektowej. 3.3. W celu odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika należy wykonać separator wód deszczowych wraz z odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej i wylotem do Kanału Głownickiego. Należy również wykonać odcinek duktu leśnego o nawierzchni z kruszywa łamanego zaoporowanego obustronnie krawężnikiem na ławie betonowej o warstwach konstrukcyjnych 15 cm pospółka, 20 cm kruszywo o granulacji 0-63mm i nawierzchnia z kruszywa łamanego pochodzącego z kruszenia skały litej gr. 10 cm i granulacji 0-31,5 mm o łącznej długości ca. 281 mb. Na odcinku duktu leśnego należy również wykonać odcinek oświetlenia parkowego. 3.4. W ramach zadania należy wykonać:1) Usunięcie (wycinka) istniejących drzew wraz z karpinami (drewno z wycinki (dłużycę i gałęzie) przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 7,5 km – pozyskane drewno należy pociąć na odcinki o długości max. 2,5 m). Karpiny Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie;2) Istniejące nasadzenia (trawy ozdobne i krzewy) Wykonawca zobowiązany jest wykopać i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miejscowości Jarosławiec w celu ponownego nasadzenia. W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenów zielonych poprzez nawiezienie i rozplanowanie ziemi urodzajnej do wykonania projektowanych nasadzeń natomiast projektowane nasadzenia Zamawiający wykona samodzielnie.3) roboty ziemne;4) wykonanie warstw konstrukcyjnych;5) wykonanie nawierzchni jezdni;6) wykonanie ciągów pieszych, ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc postojowych;7) odwodnienie pasa drogowego za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo należy wykonać separator wód deszczowych wraz z kolektorem deszczowym i wylotem do kanału Głownickiego;8) humusowanie i obsianie trawą poboczy w miejscach do tego przewidzianych,9) montaż tablic informacyjnych płyty kompozytowej wzmocnionej blachą wraz z metalowym stelażem (2 szt.) o wymiarach min. 80x120 cm – wzór (napis) tablicy oraz miejsce ustawienia zostanie przekazany Wykonawcy w trakcie realizacji zadania,10) wykonanie oświetlenia drogowego z oprawą typu LED.11) wykonanie stałej organizacji ruchu 12) Istniejącą kolidującą sieć elektroenergetyczną przebuduje właściciel infrastruktury – Energa Operator SA po uzgodnieniu z kierownikiem budowy na etapie prowadzenia prac.3.5. Urobek ziemny pochodzący z robót ziemnych Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 1,5 km od placu budowy oraz rozplantuje.3.6. Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy drogi.3.7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.3.8. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym:1) Projekt budowlany – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec – Jezierzany wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I”,2) Projekt wykonawczy branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec – Jezierzany wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I”,3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,4) Projekt stałej organizacji ruchu, 5) Opinia geotechniczna z dokumentacją podłoża gruntowego,6) Projekt budowlano – wykonawczy – „Budowa duktu leśnego z przebudową kanalizacji deszczowej”7) Przedmiary robót stanowiące element pomocniczy przy określeniu ceny.8) Specyfikacja Warunków Zamówienia.3.9. Elementy składowe przedmiotu zamówienia Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, w tym badanie stopnia zagęszczenia podbudowy dróg, zjazdów, próby szczelności, opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do przebudowywanych dróg i zjazdów, wszystkie koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkic tyczenia, a także podatek VAT.3.10. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. 3.11. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych. 3.12. Po zakończeniu budowy należy przedstawić - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane.3.13. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę.3.14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych/zestawienia robót wraz z kalkulacją cen jednostkowych.3.15. Kod CPV: 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg.3.16. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 3.17. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z założeniami SWZ oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji SWZ oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.3.18. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 3.19. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych.13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.13.3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).13.4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 97 9315 0004 0021 2012 2000 0040. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu.13.5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego.13.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.13.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) Upływu terminu związania ofertą,2) Zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,3) Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia13.8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,2) którego oferta została odrzucona,3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.13.9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.5.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej5.2.1. w zakresie doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 1 km,5.2.2. w zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:1) kierownik budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży drogowej,2) kierownik robót – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej,3) kierownik robót – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach