Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2020 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany

Gmina Dobrzany ogłasza przetarg

 • Adres: 73-130 Dobrzany, Ul. Staszica
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 562 02 01 , fax. 91 561 02 04
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzany
  Ul. Staszica 1
  73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 562 02 01, fax. 91 561 02 04
  REGON: 81168567400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobrzany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2020 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł w walucie polskiej z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany. 2) Kredyt będzie udzielony na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w terminie do 31.12.2020 r. według zapotrzebowania Zamawiającego. 3) Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu na dzień 31.05.2020 r. 4) Okres kredytowania (wymagany) 30.09.2031 r. 5) Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco. 6) Spłata kredytu nastąpi w 15 ratach kapitałowych: - I rata: 31.03.2021 r. 50 000,00 zł - II rata: 31.03.2022 r. 60 000,00 zł - III rata: 31.03.2023 r. 60 000,00 zł - IV rata: 31.03.2024 r. 80 000,00 zł - V rata: 31.03.2025 r. 80 000,00 zł - VI rata: 31.03.2026 r. 90 000,00 zł - VII rata: 31.03.2027 r. 90 000,00 zł - VIII rata: 31.03.2028 r. 50 000,00 zł - IX rata: 30.06.2028 r. 40 000,00 zł - X rata: 30.06.2029 r. 150 000,00 zł - XI rata: 20.12.2029 r. 100 000,00 zł - XII rata: 30.06.2030 r. 150 000,00 zł - XIII rata: 20.12.2030 r. 100 000,00 zł - XIV rata: 31.03.2031 r. 250 000,00 zł - XV rata: 30.09.2031 r. 150 000,00 zł 7) Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 3M, powiększonego o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania – obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 8) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 9) Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 %. 10) Nie będą pobierane: a) opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, b) odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty. 11) Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone. Pierwsza spłata nastąpi w miesiącu w którym został uruchomiony kredyt. 12) Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 30.03.2021 r. 13) Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat. 14) Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową. 15) Zamawiający dopuszcza przy naliczaniu odsetek przyjęcie kalendarza rzeczywistego. 16) W przypadku, gdy termin zapłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, uregulowanie należności nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie. 17) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2020 r. 18) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych w umowie. 20) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika Gminy na wekslu zabezpieczającym kredyt. 21) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 1 osoby wykonującej czynności związane z obsługą administracyjno – księgową w zakresie realizacji zamówienia. 22) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w pkt 22, tj. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że osoba/y wykonująca/e czynności związane z realizacją zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia, Wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie; b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wewanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzajacych bieżące opłacanie skaładek ZUS z tytułu zatrudnienia w/w osób; c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa pod lit. a-b w terminie wskaznym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnieni obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczenim kary w wysokości 2 000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dni a 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2a i nr 2b do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. 2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4) Projekt umowy określający warunki ogólne i szczegółowe dotyczące udzielenia kredytu długoterminowego z uwzględnionymi zapisami niniejszej SIWZ. Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-2b do SIWZ). Uwaga: Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 7 pkt 1-2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt 1-2 powyżej. Uwaga nr (procedura sanacyjna – samooczyszczenie) 1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, a także ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia wskazane w ust. 1 rozdz. XIII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w ust. 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach