Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu --Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych--

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5375965 , fax. 081 5375965
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5375965, fax. 081 5375965
  REGON: 00000135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu --Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych--
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratoryjnego w ramach projektu --Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych-- obejmująca dostawę laboratoryjnego młynka wibracyjnego tarczowego z wyposażeniem 1 szt.; miksera automatycznego z wyposażeniem i lepiszczem do próbek prasowanych 1 szt.; eksykatora z wyposażeniem do przechowywania próbek i materiałów referencyjnych 1 szt.; układu oświetlenia w mikroskopie Ramana 1 szt.; źródła izotopowego Cd-109-370 MBq 1 szt. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot umowy na okres: - Część 1, 2, 4: minimum 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.umcs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach