Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycjach gminnych realizowanych w 2014r. Część IX.

Gmina Wilków ogłasza przetarg

 • Adres: 24-313 Wilków, Wilków 62A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8281424 , fax. 081 8281050
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilków
  Wilków 62A 62A
  24-313 Wilków, woj. lubelskie
  tel. 081 8281424, fax. 081 8281050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilkow.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycjach gminnych realizowanych w 2014r. Część IX.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycjach gminnych realizowanych w 2014r. Część IX. Zakres prac obejmuje nadzór inwestorski na n.w inwestycjami: Zadanie nr 1: Budowa parkingu na działce nr 8/2 w miejscowości Urządków. Zadanie nr 2: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rogowie. Zakres prac przewidzianych do nadzoru na poszczególnych zadaniach określa: - kosztorys ofertowy określający zakres prac na parkingu - zał. nr 8.1 do SIWZ - przedmiar robót do wykonania na punkcie selektywnej zbiórki odpadów - zał. nr 8.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.pl/wilkow/index.php?id=80
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach