Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 104538L w Wólce Tarnowskiej etap II

Gmina Wierzbica ogłasza przetarg

 • Adres: 22-150 Wierzbica, ul. Włodawska 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5693266 , fax. 082 5693222
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzbica
  ul. Włodawska 1 1
  22-150 Wierzbica, woj. lubelskie
  tel. 082 5693266, fax. 082 5693222
  REGON: 11019799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 104538L w Wólce Tarnowskiej etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 104538L w Wólce Tarnowskiej etap II Zakres rzeczowy robót obejmuje: wykonanie modernizacji drogi gminnej o łącznej długości 1 650 mb., w zakresie robót ziemnych i przygotowawczych, podbudowy, poboczy. Szczegółowy zakres robót zawierają : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną oraz zgłoszeniem złożonym do Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust.5 PZP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach