Przetargi.pl
Zakup i dostawa fabrycznie nowego 17 miejscowego (16+1) autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

Rejowieckie Stowarzyszenie "Cordis" ogłasza przetarg

 • Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny, Ul. Adama Mickiewicza 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825663513 , fax. 5663513
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejowieckie Stowarzyszenie "Cordis"
  Ul. Adama Mickiewicza 3 3
  22-170 Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie
  tel. 825663513, fax. 5663513
  REGON: 06148640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wtzrejowiec.idsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: organizacja pozarządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego 17 miejscowego (16+1) autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego 17 miejscowego (16+1) autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wtzrejowiec.idsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach