Przetargi.pl
Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5631461 do 63 , fax. 082 5630450
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Wołyńska 57 57
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5631461 do 63, fax. 082 5630450
  REGON: 11005287100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy firmy Mirometr - Sappel. Na przedmiot zamówienia składają się: - Moduły radiowe (nakładki ) IZAR RC 868 I R4 PL - 140 szt. - Moduły radiowe IZAR RE 868 PULSE - 10 szt. - System zdalnego odczytu - 1 kpl. - Antena samochodowa - 1 szt. - Szkolenie jednego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi systemu radiowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do DIWZ. 3. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonywaną dostawą np. transport do zamawiającego, rozładunek - Biuro Obsługi Klienta, ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, w godz. 7:00 - 14:30. 4. W zakresie potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym wymaganiom, należy przedłożyć: 4.1. Dokumenty określające: parametry i opis techniczny dla oferowanego przedmiotu zamówienia. 4.2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 5) lub oświadczenie o jego akceptacji. 4.3. Szczegółową wycenę oferty sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 7. Wyliczona cena w druku kalkulacji winna odpowiadać cenie ofertowej dla zadania zawartej w druku oferty (załącznik nr 2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 317311000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną