Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 865 71 10 , fax. 081 865 71 11
 • Data zamieszczenia: 2021-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
  ul. Karola Wojtyły 29
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 865 71 10, fax. 081 865 71 11
  REGON: 52596100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ryki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”. 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój za-wodowy rodziców i opiekunów”. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 5 części: część 1 zamówienia – „Dostawa mebli i urządzeń kuchennych z montażem do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje do-stawę mebli i urządzeń kuchennych wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, mon-tażem, podłączeniem do istniejących instalacji oraz uruchomieniem, w miejsce wskazane przez Zamawiającego i Użytkownika, posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu i rozmiesz-czeniu mebli/ wyposażenia, szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, , dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,, do-starczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do mebli wyposażonych w zamki lub do urządzeń wymagających klucza do urucho-mienia; część 2 zamówienia – „Dostawa wyposażenia meblowego pomieszczeń Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę mebli innych niż kuchenne wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika, posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu i rozmieszcze-niu mebli/ wyposażenia, dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do mebli wyposażonych w zamki; część 3 zamówie-nia – „Dostawa sprzętu RTV i AGD do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę sprzętu RTV i AGD wraz z jego transportem, wniesieniem, usta-wieniem, montażem, podłączeniem do istniejących instalacji oraz uruchomieniem, w miejsce wskazane przez Zamawiającego i Użytkownika, posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli/ wyposażenia szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku pol-skim,dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; część 4 zamówienia – „Dostawa urządzeń, naczyń i akcesoriów kuchennych do Żłob-ka Miejskiego Nr 1 w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę urządzeń, na-czyń i akcesoriów kuchennych wraz z ich transportem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i Użytkownika, posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu i roz-mieszczeniu mebli/ wyposażenia dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; część 5 zamówienia – „Dostawa wyposażenia do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę zabawek, akceso-riów, tekstyliów, naczyń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie żłobka w zakresie określonym w Załączniku nr 1e do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawie-niem, montażem, w miejsce wskazane przez Zamawiającego i Użytkownika, posprzątanie sal/pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu wyposażenia szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych przedmiotów, dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do ob-sługi instrukcji w języku polskim, dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związa-nej z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do mebli wyposażonych w zamki. 2) Wszystkie powierzchnie produkcyjne wyposażenia (urządzenia, stoły, stoły ze zlewami, zlewozmywaki, szafki) mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być łatwe do mycia i utrzymania czystości. Powinny być wykonane z gładkich materiałów nie wchodzących w reakcje ze składnikami żywności. 3) Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi 1) posiadać właściwe atesty, dekla-racje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, 2) odpowiadać wyma-ganiom określonym w niniejszej SIWZ, 3) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149), 4) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, rozładunek, załadunek, wniesienie, zło-żenie, rozmieszczenie, uruchomienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika pomieszczeniach obiektu. Szczegółowy wykaz przedmiotów znajduje się w załącznikach nr 1a-e do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach