Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej Nr 101007L w m. Elżbiecin

Gmina Kodeń ogłasza przetarg

 • Adres: 21-509 Kodeń, ul. 1 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 754 155 , fax. 833 754 347
 • Data zamieszczenia: 2021-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kodeń
  ul. 1 Maja 20
  21-509 Kodeń, woj. lubelskie
  tel. 833 754 155, fax. 833 754 347
  REGON: 03023756300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkoden.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej Nr 101007L w m. Elżbiecin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 101007L w m. Elżbiecin od km 0+003 do km 0+300”. Zakresem robót obejmuje w szczególności: − frezowanie pni drzew, − wykonanie robót ziemnych, − wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, − wykonanie warstwy wzmacniającej oraz ścieralnej nawierzchni w technologii mas bitumicznych, − wykonanie zjazdów, robót wykończeniowych, Parametry techniczne projektowanej drogi: − szerokość jezdni 5,5 m, − szerokość pobocza 1,0 m, − spadek poprzeczny nawierzchni – 2%, − spadek poprzeczny poboczy – 8%, − w-wa wzmacniająca nawierzchni z masy mineralnoasfaltowej – gr. 6 cm, − podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – gr. 20 cm, − podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa – gr. 15 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty: 1) dokumentacja projektowa w tym projekt budowlano-wykonawczy, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 3) Przedmiar robót, Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1 1) oraz STWIORB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach