Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzejowice w miejscowości Janówek.

Urząd Miejski w Piaskach ogłasza przetarg

 • Adres: 21-050 Piaski, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 821 020 , fax. 815 821 020
 • Data zamieszczenia: 2021-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Piaskach
  ul. Lubelska 77
  21-050 Piaski, woj. lubelskie
  tel. 815 821 020, fax. 815 821 020
  REGON: 54910500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl, BIP: http://umpiaski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej Bystrzejowice w miejscowości Janówek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja robót wykonanych w 2019 r. w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej Bystrzejowice w miejscowości Janówek. Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o średnicy rur PE, PEHD 110 mm, o długości sieci 997 m oraz wykonanie: 6 szt. hydrantów pożarowych naziemnych, jednokrotne płukanie sieci, próby wodnej szczelności, oznakowania trasy sieci i oznakowanie zasuw na słupku stalowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach