Przetargi.pl
Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Godziszów

Gmina Godziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-302 Godziszów, Godziszów Trzeci
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 710 002 , fax. 158 711 110
 • Data zamieszczenia: 2021-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godziszów
  Godziszów Trzeci
  23-302 Godziszów, woj. lubelskie
  tel. 158 710 002, fax. 158 711 110
  REGON: 53789800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godziszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Godziszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ( modernizacja ) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdziłowice Pierwsze. Długość odcinka drogi objętego modernizacją wynosi 200mb.Pikietaż początku robót km 0+000 zaś końca robót km 0+200 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ( modernizacja ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdziłowice Trzecie. Długość odcinka drogi objętego modernizacją wynosi 220mb. Pikietaż początku robót km 0+000 zaś końca robót km 0+220. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Zdziłowice Trzecie. Długość odcinka drogi objętego modernizacją wynosi 227mb. Pikietaż początku robót km 0+000 zaś końca robót km 0+227. „Remont drogi gminnej w miejscowości w miejscowości Wólka Ratajska od km 0+000 do km 0+165” Zestawienie robót do wykonania w sposób informacyjny przedstawiono w pozycjach „Przedmiaru Robót”. - roboty pomiarowe - ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej - wyrównanie istniejącej mieszanką mineralno-asfaltową - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - ręczne uzupełnienie poboczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach