Przetargi.pl
Dostawa wraz z transportem materiału kamiennego /kruszywa/ na terenie gminy Długołęka

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z transportem materiału kamiennego /kruszywa/ na terenie gminy Długołęka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z transportem na wskazane przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym miejsce dostawy na terenie gminy Długołęka. Zlecenie jednostkowe oprócz miejsca dostawy określać będzie rodzaj i ilość materiału kamiennego/kruszywa/ oraz wymagany termin dostawy. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Dostawę wraz z transportem następujących rodzajów materiału kamiennego /kruszywa/ a) kliniec granitowy 8 – 31,5 mm, b) tłuczeń granitowy 31,5 x 63 mm, c) mieszanka granitowa 0 – 31,5 mm, d) mieszanka granitowa 0 – 63 mm, e) mączka granitowa 0 – 10 mm, f) piasek kopalny, g) piasek płukany (atestowany), h) grys granitowy 2 – 5 mm, 2.1.1) Prognozowane ilości kruszywa określone zostały w zał. nr 1a do formularza ofertowego. UWAGA: Piasek płukany atestowany określony w pkt 2.1 lit. g) to piasek z wykonanymi badaniami mikrobiologicznymi. 2.2 Wykonawca na dostarczony materiał kamienny /kruszywo/ udzieli 12 miesięcznej gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Długołęka – w nieprzekraczalnym terminie (tj. dzień i godzina) wyznaczonym na składanie ofert. Kopię dokumentu zaleca się załączyć do oferty (za wyjątkiem ust. 5). 5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą / przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, kopię dowodu wniesienia wadium zaleca się załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy – Oddział w Długołęce nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: (ZP.271.12.2020.AK) Przetarg nieograniczony na Dostawę wraz z transportem materiału kamiennego /kruszywa/ na terenie gminy Długołęka tak, by na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego. UWAGA: Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 7. Dowód potwierdzający złożenie wadium zaleca się załączyć do oferty. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Utratę wadium określa art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Treść oferty stanowi wypełniony Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 1a do formularza ofertowego ), które wymagają formy pisemnej (tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy). 2. Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VI ust. 1 SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VII ust. 6 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 3) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. VII ust. 2 SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego), 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza), względnie – do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to w złożonej ofercie (informacje takie należy umieścić w formularzu ofertowym w pkt 10), 4) dowód wpłaty wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej zaleca się załączenie potwierdzenia wpłaty – dokumentu potwierdzającego wpłatę przelewem środków finansowych na rachunek Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium, np. gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej – kopię dokumentu; sposób i zasady wniesienia wadium określone zostały w rozdz. XII SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach