Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2021 rok z podziałem na części.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża" ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, Czysta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 316 22 86, , fax. 0-71 316 22 93
 • Data zamieszczenia: 2020-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"
  Czysta 7
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 316 22 86, , fax. 0-71 316 22 93
  REGON: 93002106540000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkimsobotka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład budżetwy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę piasku i kruszywa do ZGKiM Ślęża na 2021 rok z podziałem na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa piasku w celu realizacji inwestycji. Zakup i dostawa piasku kopanego o granulacji 0-2 mm inwestycja Zgodny z normą PN EN 13242: 2010 2. Dostawa kruszywa w celu realizacji inwestycji a. Mieszanka granitowa: a) Mieszanka granitowa o granulacji 0-10 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 b) Mieszanka granitowa o granulacji 0-31,5 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 Zawartość pyłu f 7 Uziarnienie kruszywa GA 85 c) Mieszanka granitowa o granulacji 0-63 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 Zawartość pyłu f 7 Uziarnienie kruszywa GA 85 d) Tłuczeń granitowy o granulacji 31,5-63 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 e) Kliniec granitowy o granulacji 8-31 mm zgodny z normą PN EN 13242: 2010 b. Żwir płukany: a) Żwir płukany o granulacji 8-16 zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 Uziarnienie Gc 85/15 Nasiąkliwość WA242 Mrozoodporność F1 b) Żwir płukany o granulacji 16-32 zgodny z normą PN EN 13242: 2010 Współczynnik płaskości FI 20 Współczynnik kształtu SI 20 Uziarnienie Gc 85/15 Nasiąkliwość WA242 Mrozoodporność F1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: brak określenia warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach