Przetargi.pl
Zakup i dostawa piasku

Urząd Miejski Wąsosza ogłasza przetarg

 • Adres: 56-210 Wąsosz, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 543-78-50
 • Data zamieszczenia: 2020-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Wąsosza
  Plac Wolności 17
  56-210 Wąsosz, woj. dolnośląskie
  tel. 065 543-78-50
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wasosz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa piasku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa piasku kopanego. Ilość 8 000 ton. Piasek nie może zawierać skaleń, zbryleń oraz zanieczyszczeń tj. patyków, chwastów, gliny. Dostarczony piasek musi odpowiadać polskim normom. Dostawa piasku ma się odbywać sukcesywnie po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą, która będzie go wbudowywać w nasyp. Piasek dostarczony będzie transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (działka nr 118/2 obręb Wrząca Śląska – gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczonego materiału poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyposażonym w wagę samochodową. W przypadku dostarczenie materiałów w ilości lub jakości nieodpowiadającej zamówieniu, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca zostanie zobowiązany do dostarczenia nowej partii w terminie 48 godzin. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę każdej części zamówienia potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od faktycznie zleconych robót, ponieważ wskazane wyżej w opisie przedmiotu zamówienia ilości podane są w oparciu o czynności oszacowania, - płatność za zrealizowanie dostawy odbywać się będzie zgodnie z treścią postanowień projektu umowy. - cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. Proponowane terminy dostaw: 1. 17.02.2020 r. – 21.02.2020 r. – 2000 t 2. 24.02.2020 r. – 28.02.2020 r. - 2000 t 3. 02.03.2020 r. – 06.03.2020 r. - 2000 t 4. 09.03.2020 r. – 13.03.2020 r. - 2000 t Miejsce dostawy: Działka nr 118/2 obręb Wrząca Śląska – gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach