Przetargi.pl
Dostawa warzyw zima 2019

ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 WEJHEROWO , SOBIESKIEGO
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58/778-79-03 , fax. 58/778-79-04
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE
  SOBIESKIEGO 302
  84-200 WEJHEROWO , woj. pomorskie
  tel. 58/778-79-03, fax. 58/778-79-04
  REGON: 10932000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw zima 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, transportem na koszt wykonawcy, spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne, do siedziby- magazynu żywnościowego zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r. niżej wymienionej ilości warzyw: 11. marchew – ilość 15000 kg, zgodna z PN-84/R-75358 – kod CPV 03221112-4 2. seler - ilość 7000 kg, zgodna z PN-R-75371 - kod CPV 03221110-0 3. cebula – ilość 11000 kg, zgodna z PN-89/R-75410 - kod CPV 03221113-1 4. pietruszka - korzeń - ilość 2000 kg, zgodna z PN-R-75370 - kod CPV 03221110-0 5. burak - ilość 9000 kg, zgodne z PN-72/R-75360 - kod CPV 03221111-7 6. kapusta biała - ilość 9000 kg, zgodna z PN-72/R-75362 - kod CPV 03221410-3 7. kapusta czerwona - ilość 7000 kg, zgodna z PN-72/R-75362 - kod CPV 03221410-3 8. por - ilość 2000 kg, zgodne z PN -75/R-75371 - kod CPV 03221110-0 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.6 Transport przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko - środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne. 7. Wymagania organizacyjne: Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie partiami nie częściej niż jeden raz w tygodniu w ilościach i terminach każdorazowo zamawianych z dwudniowym wyprzedzeniem przez przedstawiciela zamawiającego, drogą telefoniczną lub faksem. 8. Wymagania dot. gwarancji: W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia tj. nie spełniającego wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni jego nieodpłatną wymianę tego samego dnia lub najpóźniej w dniu następnym w godzinach urzędowania zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o nieprzynależności do tej samej grupy kapitałowej - stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach