Przetargi.pl
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Zamówienie zostało podzielone na pięć części: CZĘŚĆ I Zadanie 1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wykonaniu uchwały nr XXXVI/393/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic: Sobiesława I, Świętobora i Kaszubska Droga (ok. 51,40 ha). Zadanie 2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wykonaniu uchwały nr L/616/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Leśnej (ok. 32 ha). CZĘŚĆ II Zadanie 1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wykonaniu uchwały nr LV/710/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części wsi Chwaszczyno zmieniona uchwałą nr LVI/732/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 września 2018 r. (ok. 360,50 ha). Zadanie 2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wykonaniu uchwały nr LVI/731/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Ceynowy i Oliwskiej (ok. 21,20 ha). CZĘŚĆ III Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wykonaniu uchwały nr LV/711/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części wsi Chwaszczyno (ok. 230,00 ha). CZĘŚĆ IV Zadanie 1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wykonaniu uchwały nr L/617/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Leźno, przy ulicy Jarzębinowej i Alei Lipowej (ok. 78,60 ha). Zadanie 2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wykonaniu uchwały nr XXXIX/419/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Małkowo ograniczonego północną granicą działki nr 176/6 i działką nr 179 stanowiącą drogę, od strony wschodniej drogą krajową nr 20, od strony południowej granicą wsi Małkowo i od strony zachodniej rejon wschodniej granicy działki nr 29, Gmina Żukowo (ok. 46,50 ha) CZĘŚĆ V Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wykonaniu uchwały nr L/843/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żukowo Północ", obejmującego część wsi i miasta Żukowo (ok. 118,40 ha).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wraz z ofertą (formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ) przedkładają następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2A, 2B, 2C do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie (2A, 2B, 2C) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w tym celu Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach