Przetargi.pl
ROZBUDOWA ULICY KONOPNICKIEJ W OSTRÓŻKACH

Gmina Kolbudy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 910 521 , fax. 586 910 517
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolbudy
  ul. Staromłyńska 1
  83-050 Kolbudy, woj. pomorskie
  tel. 586 910 521, fax. 586 910 517
  REGON: 19167498300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbudy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA ULICY KONOPNICKIEJ W OSTRÓŻKACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa ulicy Konopnickiej w Ostróżkach, realizowana zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Gdańskiego decyzją ZRiD nr 216/2018 z dnia 01.03.2018 r. (AB.6740.1572.2017.MSK.GK), opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów jakie musi składać Wykonawca (także formy składania oświadczeń lub dokumentów) na poszczególnych etapach postępowania zostały określone w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach