Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 różnych pojazdów specjalistycznych do wywyozu odpadów komunalnych z opcją wykupu

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓBR" ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Bohaterów Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 383 45 36, , fax. 68 383 45 36
 • Data zamieszczenia: 2017-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓBR"
  Bohaterów Wojska Polskiego 3
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 68 383 45 36, , fax. 68 383 45 36
  REGON: 8108739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odra-nysa-bobr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 różnych pojazdów specjalistycznych do wywyozu odpadów komunalnych z opcją wykupu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 2 szt. samochodów do zbierania i transportu odpadów – śmieciarek w formie leasingu operacyjnego Samochody winny być samochodami fabrycznie nowymi. Samochody winny posiadać polskie świadectwa homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 36 miesięcy. Możliwość wykupu po zakończeniu 60 miesięcznej umowy leasingowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach