Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy w szacunkowej ilości 100 000 l/rok.

Miejski Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 68-208 Łęknica, Nad Nysą
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 36-24-173, , fax. 068 36-24-173
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny
  Nad Nysą 1
  68-208 Łęknica, woj. lubuskie
  tel. 068 36-24-173, , fax. 068 36-24-173
  REGON: 97002358200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy w szacunkowej ilości 100 000 l/rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego - szacunkowa ilość 100 000 l/rok. Olej opałowy jest dostarczany sukcesywnie w miarę potrzeb przez okres trwania umowy tj. przez 12 miesięcy. Decydujący jest okres trwania umowy, a rzeczywista ilość dostarczanego oleju opałowego może być zarówno niższa lub wyższa o 20 % od ilości szacunkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia", w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie. ( załącznik nr 3).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach