Przetargi.pl
Leasing z dostawą (leasing operacyjny) nowego samochodu ciężarowego oraz nowej zabudowy hakowej, posypywarki i pługa z opcją wykupu.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-620 Gubin, ul. Śląska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 455 82 82 , fax. 0-68 455 82 65
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.
  ul. Śląska 36
  66-620 Gubin, woj. lubuskie
  tel. 0-68 455 82 82, fax. 0-68 455 82 65
  REGON: 97036128000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pumgubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing z dostawą (leasing operacyjny) nowego samochodu ciężarowego oraz nowej zabudowy hakowej, posypywarki i pługa z opcją wykupu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymagane warunki techniczne określa załącznik nr 7 do SIWZ. 1) Wykonawca zapewni autoryzowany stacjonarny serwis Wykonawcy w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego dysponujący odpowiednią wiedzą, zapleczem technicznym oraz magazynem części zamiennych, (należy podać nazwę i adres autoryzowanego serwisu Wykonawcy), 2) instrukcja obsługi w języku polskim, 3) karta lub książka gwarancyjna w języku polskim, 4) dokumenty określające zakres i częstotliwość przeglądów gwarancyjnych, 5) pojazd ma być dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Gubinie przy ul. Śląskiej 36. Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 6) koszty podatku drogowego po stronie Zamawiającego (refaktura), 7) pojazd ma mieć wymagane stany wszystkich płynów niezbędnych do funkcjonowania. 8) Wykonawca przeszkoli 3 osoby w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu i jego urządzeń w dniu dokonania dostawy; 9) Wykonawca przekaże przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentów na podstawie protokołu przekazania. Zamawiający podpisując protokół odbioru potwierdzi kompletność dostawy oraz poprawność działania sprzętu. 10) Wykonawca przekażę w dniu odbioru przedmiotu leasingu, w formie papierowej jak i elektronicznej niezbędne dokumenty w tym. m.in. dokumenty umożliwiające poruszanie się pojazdu po drogach publicznych i instrukcje obsługi w języku polskim. 11) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu przekazania w użytkowanie przedmiotu umowy. 12) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii pojazdu lub ujawnienia wad w pojeździe Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w terminie 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin usunięcia Strony ustalą wspólnie, przy założeniu, iż nie przekroczy on 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. 13) Wszelkie koszty związane z usunięciem awarii obciążają Wykonawcę (dojazd do serwisu). 4. Wymagania dotyczące leasingu: 1) waluta leasingu: PLN, 2) opłata wstępna: 40% wartości brutto przedmiotu zamówienia, 3) okres finansowania 35 miesięcy + wykup w 36 miesiącu, 4) raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania, 5) Zmawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez cały okres realizacji umowy leasingu w zakresie ubezpieczenia OC, AC i NNW, 6) koszty rejestracji pojazdu po stronie Wykonawcy 7) terminy płatności rat leasingowych będą określone w umowie leasingu, 8) wartość wykupu przedmiotu leasingu w 36 miesiącu umowy wynosi 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia, 9) możliwość wykupu przedmiotu leasingu z prawem do pierwokupu, 10) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez Finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SIWZ zostaną uwzględnione w umowie leasingowej, 11) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów. 12) W przypadku gdy dostarczenie nowego samochodu z wymaganym osprzętem nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie (DZIAŁ 4 SIWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość podstawienia bez dodatkowych opłat pojazdu zastępczego z wymaganym osprzętem o porównywalnych parametrach. Termin dostarczenia nowego pojazdu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od podpisania umowy. Koszty pojazdu zastępczego: ubezpieczenia, rejestracji samochodu i inne opłaty (w tym naprawy) ponosi w całości Wykonawca. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał.nr 7 do SIWZ ) opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000, 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 72 1090 1548 0000 0000 5400 23 86 - jako tytuł wpłaty należy wpisać: „Wadium P/6/2019” 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy także dołączyć: 1) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 2) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach