Przetargi.pl
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Łagów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Łagowie, Samorządowego Przedszkola w Łagowie, Samorządowej Szkoła Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Toporowie i Szkoły Podstawowej w Sieniawie w roku szkolnym 2017/2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Gmina Łagów ogłasza przetarg

 • Adres: 66220 Łagów, ul. 1 Lutego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 34 12 186, , fax. 0-68 34 12 262
 • Data zamieszczenia: 2017-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łagów
  ul. 1 Lutego 7
  66220 Łagów, woj. lubuskie
  tel. 0-68 34 12 186, , fax. 0-68 34 12 262
  REGON: 97077048000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/uglagow/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Łagów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Łagowie, Samorządowego Przedszkola w Łagowie, Samorządowej Szkoła Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Toporowie i Szkoły Podstawowej w Sieniawie w roku szkolnym 2017/2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Łagów w roku szkolnym 2017-2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych w terminie od 1.09.2017 – 30.06.2019 - z wyłączeniem dni wolnych od zajęć nauki szkolnej. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w Krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. Nr 1907, poz. 1414 z późn. zm.). Opiekę w autobusach na trasach przewożenia uczniów zatrudnia Wykonawca (Wymagane jest wykazanie na każdej trasie opiekuna posiadającego kurs pierwszej pomocy). Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone w ten sposób, aby umożliwiły uczniom przejazd. Z przewozów będą korzystać uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od dyrektorów placówek imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun. Dopuszcza się przejazdy uczniów, którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu oraz sprzedaż im biletów. Zamawiający dopuszcza/przewiduje możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów. Wykonawca do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych osób wraz z osobami mającymi odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług przewozu osób. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34980000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu środków finansowych do Zamawiającego), w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 8.2. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu RI.ZP.272.6.2017.MKG. 8.3. Wadium może być wniesione w: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy Krosno oddz. Łagów 22 9656 0008 2000 0260 2000 0005 z dopiskiem " wadium w przetargu RI.ZP.272.6.2017.MKG” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Należy wykazać, że Wykonawca posiada aktualne zezwolenie (licencję) na wykonywanie przewozu drogowego osób, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1907)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta na wykonanie zamówienia - załącznik nr 1. 2)Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.3. SIWZ. 3)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach