Przetargi.pl
Dostawa urządzenia do pielęgnacji i czyszczenia lodu (rolba)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12A ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Ul. Kazimierza Wielkiego 12A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 752 62 07 , fax. 89 752 62 07
 • Data zamieszczenia: 2013-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12A
  Ul. Kazimierza Wielkiego 12A 12A
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 752 62 07, fax. 89 752 62 07
  REGON: 51965317000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do pielęgnacji i czyszczenia lodu (rolba)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest : a) dostawa fabrycznie nowego urządzenia do utrzymania lodowiska miejskiego w Kętrzynie przy ul. Kajki 1 o następujących parametrach technicznych: - Silnik- diesel, chłodzony cieczą o mocy min 16 kW, - Napęd na 4 koła, - Pojemność zbiornika wody co najmniej 500 l, - Pojemność zbiornika na śniego co najmniej 1,8 m?, - Strug o szerokości co najmniej 1700 mm, o regulowanej głebokości roboczej od 0,01 do 3 mm, - Wysokość nie większa niż 2000 mm, - Promień skrętu nie większy niż 3800 mm, - Waga netto (bez struga) nie więcej niż 2000 kg. - Urządzenie musi być wyposażone ponadto w: - System proporcjonalnego dozowania wody w zależności od szybkości jazdy, - System podnoszenia i przechylania zbiornika śniego umożliwiający łatwe opróżnianie, - System strugania i polerowania, - Boczną szczotkę sterowaną hydraulicznie, - Oświetlenie. b) Dostarczenie urządzenia pod wskazany adres w Kętrzynie, c) Przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego oraz przekazanie nie-zbędnych instrukcji obsługi. 2) Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy. 3) Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne nie-zbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. 4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu Zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje) - podstawa prawna: art.29 ust. 3 PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374810003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir-ketrzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach