Przetargi.pl
Dostawa gazów wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli, przeznaczonych do ich przechowywania

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2013-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.usk-olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli, przeznaczonych do ich przechowywania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli, przeznaczonych do ich przechowywania, tj.: 1) Tlen medyczny sprężony (O2) 2) Tlen medyczny skroplony (O2) 3) Dwutlenek węgla (CO2) medyczny do laparoskopii 4) Podtlenek azotu medyczny 5) Azot sprężony 6) Azot ciekły. 2. Zamawiający wymaga, aby tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny oraz dwutlenek węgla medyczny, był zarejestrowany jako lek w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.), spełniający wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej lub aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Polskiej. Leki muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 i 4a ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku. 3. Opakowania do przechowywania gazów muszą być dopuszczone do obrotu i używania, tj. opakowania do przechowywania gazów medycznych muszą być dopuszczone do obrotu i używania, posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego. Ponadto Zamawiający wymaga, aby opakowania na gaz medyczny był dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie świadectw: certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ wyrobu) lub deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. 4. Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie gazy muszą posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SIWZ. 5. Wykonawca do każdej dostawy musi dołączyć atest potwierdzający czystość gazów. 6. Butle z gazami mają być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, jaki to gaz oraz jaka jest waga i objętość butli. 7. Dostawa do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek do magazynu lub pomieszczeń tlenowni pełnych i załadunek pustych butli z magazynu lub pomieszczeń tlenowni oraz dostawa tlenu medycznego ciekłego do zbiornika zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego będzie odbywać się w dni robocze, w godzinach od 8.00 - 14.00. 8. W celu realizacji niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest zainstalować w siedzibie Zamawiającego oraz przygotować do eksploatacji, tj. dokonać właściwych podłączeń oraz uzyskać niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pozwolenia we własnym zakresie i na własny koszt, właściwy zbiornik o pojemności 3000 - 3500 kg z parownicą, w terminie maksymalnie 7 dni od daty zawarcia umowy. 9. Zamawiający oświadcza, iż posiada odpowiednio przygotowane miejsce zainstalowania zbiornika, uzbrojone w odpowiedni fundament, wyprowadzenia uziemienia oraz wyjście do podłączenia instalacji gazowej. 10. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego. 11. Ilość dostarczanego do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określana będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie Wykonawcy. 12. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie na tankowanie zbiorników. 13. W przypadku awarii zbiornika lub armatury Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej naprawy lub wstawienia urządzeń zastępczych. 14. Zbiornik oraz butle stanowią własność Wykonawcy i zostaną Zamawiającemu wydzierżawione. 15. Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający zwróci a Wykonawca odbierze we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie opakowania oddane na czas umowy Zamawiającemu. 16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt ponosi wszelkie koszty transportu, instalacji urządzeń lub naprawy oraz koszty obowiązkowych przeglądów, homologacji, itp. 17. Ponadto Wykonawca na własny koszt przeszkoli personel obsługujący urządzenia i instalacje objęte niniejszą umową oraz zapewni przez cały okres realizacji zamówienia serwis i bieżącą konserwację ww. urządzeń i instalacji (w tym skuteczne naprawy w przypadku awarii), umożliwiające ich bezawaryjne działanie oraz gwarantujące odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. 18. Zamówienia składane będą przez Zamawiającego, telefoniczne a następnie potwierdzone nadanym faksem. 19. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku i załadunku, ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie dostawy do Zamawiającego a także wszystkie koszty koniecznych czynności związanych z obsługą i dopuszczeniem do używania wszystkich napełnianych pojemników w tym koszty wynikające z dokonaniem odbioru przez UDT. 20. Koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania ponosi Wykonawca. 21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia, zawinione przez Wykonawcę. 22. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ. 23. Podane ilości w Załączniku nr 2 do SIWZ są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w związku z faktycznymi potrzebami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.usk-olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach