Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej maszyny (rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30x60 m

Gmina Miejska Giżycko ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 73 24 111, 7324 143 , fax. 87 4285241
 • Data zamieszczenia: 2011-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Giżycko
  al. 1 Maja 14 14
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 73 24 111, 7324 143, fax. 87 4285241
  REGON: 79067117100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej maszyny (rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30x60 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę i rozruch fabrycznie nowej samojezdnej maszyny (rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30x60 1 Maszyna stanowiąca przedmiot zmówienia powinna posiadać: - jednostkę napędową: silnik elektryczny o mocy min. 20kW z napędem hydraulicznym z ogumieniem z kolcami, - akumulator lub zespół akumulatorów o pojemności min. 620 Ah, - bezstopniową przekładnię biegów z biegiem przednim, wstecznym, - hamulec ręczny, - oświetlenie zewnętrzne, - długość całkowitą pomiędzy 4000mm a 4200mm, - szerokość całkowitą pomiędzy 1900mm a 2500 mm - wysokość całkowitą pomiędzy 2100mm a 2500 mm - wysokość maksymalna przy opróżnianiu zbiornika na śnieg 3000mm - promień skrętu maksymalnie 5000mm - zbiornik na wodę min. 900 litrów - zbiornik na śnieg min 3,0 m3 - szerokość noża strugającego min. 2100 mm - dzielony nóż strugający, - stały hydrauliczny docisk noża min. 15 bar - głębokość strugania min. przedział 0,1÷10mm - boczny frez sterowany hydraulicznie do ścinania lodu przy bandzie, - rolki do bandy, - system polewania i polerowania tafli lodowej, - system wsysania wody z tafli lodowej, - tkaninę do polerowania wody, - ogrzewanie ślimaka, - automatyczny zawór odcinający wodę przy tankowaniu, - awaryjny wyłącznik maszyny, - minimum dwa komplety noży zapasowych - uchwyt do ostrzenia noży, - koło zapasowe, - ładowarkę szybkiego ładowania akumulatorów, - aparaturę kontrolno-pomiarową: stanu naładowania akumulatora, temperatury oleju hydraulicznego, licznik motogodzin, ilości wody w zbiorniku, ciśnienia oleju, głębokości strugania frezu bocznego, - instrukcję obsługi z katalogiem części zamiennych, - zestaw niezbędnych kluczy i urządzeń do obsługi w czasie eksploatacji, - oznakowanie CE 2 Dostarczenie do maszyny pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim. 3 Przeszkolenie czterech pracowników (teoria i praktyka) w zakresie: - obsługi maszyny do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej, - podstawowego serwisowania maszyny. 4 Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na bezawaryjne działanie dostarczonej w ramach niniejszego zamówienia maszyny do czyszczenia lodu (rolba) na okres minimum 24 miesięcy oraz 60 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 5 Świadczenie w okresie gwarancyjnym (24 m-cy) pełnego serwisu wraz z przeprowadzeniem przeglądów okresowych i konserwacji zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi, dokumentacją techniczną w cenie niniejszego zamówienia. 6 W okresie gwarancji czas realizacji serwisowej 12h od pisemnego zgłoszenia (e-mail, fax,) przez Zamawiającego lub Użytkownika przez 7 dni w tygodniu, w przypadku gdyby naprawa maszyny wymagała okresu dłuższego niż 24h Wykonawca zapewni na swój koszt maszynę zastępczą o podobnych parametrach. W przypadku nie dostarczenia maszyny zastępczej Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 PLN za każdy dzień zwłoki. Zapłata nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej faktury przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374810003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy i 00/100 złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 10.1 SIWZ. Wadium może być wnoszone w następujących formach: I. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ, II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, III. gwarancjach bankowych, IV. gwarancjach ubezpieczeniowych, V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz.275 ). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej maszyny (rolba) do czyszczenia i konserwacji tafli lodowej o wymiarach 30x60m. Oryginał dokumentu, świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego, pok. 101. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach