Przetargi.pl
Świadczenie usług reklamowych polegających na pozyskiwaniu zleceń na emisję reklam, sponsorowanie audycji oraz lokowanie produktów na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie.

Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 534 75 67 , fax. 89 534 75 67
 • Data zamieszczenia: 2013-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie
  ul. Radiowa 24A 24A
  10-206 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 534 75 67, fax. 89 534 75 67
  REGON: 01041897300032
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług reklamowych polegających na pozyskiwaniu zleceń na emisję reklam, sponsorowanie audycji oraz lokowanie produktów na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług reklamowych polegających na pozyskiwaniu zleceń na emisję reklam, sponsorowanie audycji oraz lokowanie produktów na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 200.000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym potępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Deklaracja minimalnej wartości netto zleceń które oferent pozyska przez okres obowiązywania umowy w PLN.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach