Przetargi.pl
Dostawa rolby - maszyny do konserwacji i pielęgnacji tafli lodowej wraz z zapleczem technicznym

Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka ogłasza przetarg

 • Adres: 11-015 Olsztynek, ul. Ratusz 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5192799, 5192705
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztynek reprezentowana przez Burmistrza Olsztynka
  ul. Ratusz 1 1
  11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5192799, 5192705
  REGON: 00052933800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztynek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rolby - maszyny do konserwacji i pielęgnacji tafli lodowej wraz z zapleczem technicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia: Dostawa rolby - maszyny do konserwacji i pielęgnacji tafli lodowej wraz z zapleczem technicznym. 2. W zakres zamówienia wchodzą: 1) dostawa używanej, kompletnej rolby (maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowej) samobieżnej, o napędzie elektrycznym, która funkcjonować będzie w ramach obiektu otwartego i narażona będzie na działanie czynników ekstremalnych (opady atmosferyczne, niskie temperatury, wiatr itp.). Rolba spełniać powinna następujące warunki: a) używana, jednak nie starsza niż z 2006 roku (data produkcji), b) w pełni sprawna technicznie, co musi być potwierdzone protokołem serwisowym potwierdzającym stan techniczny proponowanej maszyny, nie starszy niż 2 miesiące od daty otwarcia ofert, c) w dobrym stanie wizualnym (bez uszkodzeń mechanicznych, z nieuszkodzoną warstwą lakieru, bez śladów korozji), d) odporna na opady atmosferyczne, niskie temperatury, dużą wilgotność (maszyna będzie funkcjonować na nie zadaszonym lodowisku o wymiarach 17x27 m), e) masa nie przekraczająca 1000 kg, f) Wymiary: szerokość maksymalnie 1600 mm, wysokość ok. 1300 mm, długość ok. 3000 mm g) zbiornik na wodę o pojemności min. 400 l, h) zbiornik na śnieg o pojemności min. 0,8 m3, i) napęd elektryczny, j) system mocowania akumulatorów w rolbie powinien zapewniać szybką i wygodną ich wymianę, k) dodatkowy zestaw akumulatorów wraz z zestawem ładującym, nowe akumulatory - potwierdzone roczną gwarancją, akumulatory oryginalne, i) maszyna powinna posiadać oznakowanie CE lub deklarację zgodności producenta z odpowiednimi normami i spełniać europejskie normy dopuszczenia do użytkowania, j) napęd na 4 koła, k) oświetlenie zewnętrzne, l) głębokość strugania min. W przedziale 0,1 - 3,00 mm, m) ogumienie z kolcami, n) hamulec ręczny, o) dwa noże strugające (zamontowany w maszynie + zapasowy), p) rolka dystansująca od bandy, r) wysuwaną obrotową szczotkę (lub inny system) do czyszczenia tafli przy bandzie, s) komplet narzędzi do wykonywania bieżących czynności eksploatacyjnych i serwisowych, t) system mechanicznego podnoszenia zbiornika śniegu w celu jego łatwego opróżniania, u) system polewania i polerowania tafli lodowej oraz dozowanie wody w zależności od szybkości jazdy, w) koło zapasowe, x) aparaturę kontrolno - pomiarową: ilość wody w zbiorniku, temperatury cieczy chłodzącej, licznik motogodzin, ciśnienia oleju, y) promień skrętu ok 3,5 m, z) awaryjny wyłącznik maszyny, 2) dostawy i montażu wolnostojącego, ogrzewanego garażu do przechowywania rolby Metalowy garaż na rolbę (ściany i strop wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym lub inną formą ocieplenia) powinien zawierać instalację oświetleniową i elektryczną z minimum 2 gniazdami sieciowymi 230V ze stosownym zabezpieczeniem, ogrzewanie elektryczne o mocy 2 KW regulowane, drzwi stalowe umożliwiające swobodny wjazd i wyjazd rolby. Kolorystyka garażu zostanie określona przez Zamawiającego z palety barw dostarczonej przez Wykonawcę. Wymiary garażu powinny być minimum 1 m większe od wymiarów rolby. Drzwi garażu zamykane na klucz. Podłoga garażu musi być izolowana od powierzchni terenu np. kostką pol-bruk. Garaż powinien posiadać wentylację. Wykonawca podłączy garaż do istniejącego przyłącza energetycznego. 3) dostosowanie istniejącego ogrodzenia panelowego, dla umożliwienia wjazdu rolby do miejsca jej przechowywania i wjazdu na taflę lodowiska. Wykonawca dostosuje istniejące ogrodzenie panelowe, aby umożliwić maszynie do pielęgnacji lodu wjazd do miejsca jej przechowywania (garażu). Stan istniejący przedstawia dokumentacja fotograficzna. Garaż ma być ustawiony plecami do agregatu, a brama wjazdowa wychodzić będzie w stronę salonu wystawowego Muzeum Budownictwa Ludowego. 4) dostarczenie chodników gumowych, zapewniających bezpieczne przemieszczanie się maszyny do pielęgnacji lody, Wykonawca dostarczy chodniki gumowe (150 mb szer. 1,20 m faktura materiału zgodna z załączonym zdjęciem) w celu bezpiecznego przemieszczania się maszyny do miejsca jej przechowywania, nie uszkadzając istniejącej nawierzchni poliuretanowej. 3. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest również do: 1) przeszkolenia 4 (czterech) pracowników ze strony Zamawiającego (teoria i praktyka) w zakresie obsługi oraz podstawowego serwisowania rolby w tym również zapewnienie materiałów szkoleniowych, 2) udzielenia na wykonaną dostawę gwarancji - 36 miesięcy na bezawaryjne działanie dostarczonej w ramach niniejszego zamówienia rolby oraz na zabezpieczenia antykorozyjne licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, 3) świadczenia w okresie gwarancyjnym pełnego serwisu rolby wraz z przeprowadzeniem kompleksowych przeglądów okresowych i konserwacyjnych zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną, przeglądy okresowe i konserwacja będą wykonywane w miejscu użytkowania maszyny. 4. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374810003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztynek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach