Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkolenia |Drwal - operator pilarki, trakowy|

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 429 64 40 , fax. 087 429 64 75
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
  ul. Gdańska 11 11
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 429 64 40, fax. 087 429 64 75
  REGON: 51094186000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pup.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkolenia |Drwal - operator pilarki, trakowy|
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: wg. wspólnego słownika zamówień CPV - 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia Drwal - operator pilarki, trakowy: Dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku oraz skierowanych przez Zamawiającego po przeprowadzeniu kwalifikacji na kurs (zgodnie z kryteriami dostępu określonymi na rok 2013 w Poddziałaniu 6.1.3 PO KL) oraz badań lekarskich (określonych przez Wykonawcę). Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu Praca - najlepszy wybór współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 2007 - 2013). Badania lekarskie dla kursantów (określone przez Wykonawcę) Zamawiający zrealizuje we własnym zakresie przed wydaniem skierowań na szkolenie. Szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbywało się w kolejno następujących po sobie dniach powszednich, max. po 8 godzin zegarowych dziennie dla jednego uczestnika, w godzinach miedzy 8:00 a Obowiązek przeprowadzania szkolenia w dni powszednie oznacza, że niedopuszczalne jest zaplanowanie i prowadzenie zajęć w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wymaga się, aby szkolenie odbywało się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.). Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Całkowity zakres szkolenia na jednego uczestnika obejmuje minimum 190 godzin (dopuszcza się rozszerzenie programu szkolenia max. do 10 godzin) w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/ćwiczeń, w tym 8 godzin w zakresie metod aktywnego poszukiwania pracy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozszerzenia lub skrócenia czasu trwania modułu dotyczącego metod aktywnego poszukiwania pracy, musi on wynosić 8 godzin. Program i liczba godzin szkolenia musi spełniać wymagania określone w Zarządzeniu nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998 roku w sprawie ramowego programu kursu dla drwali - operatorów pilarki z wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu oraz być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U z 2006r. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.).Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2013 - październik 2013. Przed terminem rozpoczęcia szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz osób skierowanych do odbycia kursu. Zagadnienia określające temat zajęć edukacyjnych (teoria, praktyka, ćwiczenia) powinny być szczegółowo rozpisane w programie szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność: program szkolenia i harmonogram zajęć, materiały piśmiennicze: zeszyt z trwale zespolonymi kartkami, długopis oraz skrypt lub podręcznik związany z tematem szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w komplet odzieży ochronnej i obuwia roboczego oraz w środki ochrony indywidualnej. Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być adekwatne do treści szkolenia, dobre jakościowo oraz oznaczone znakiem PO KL w zestawieniu z logo UE i pełną nazwą funduszu oraz informacją o współfinansowaniu projektu Praca - najlepszy wybór przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 2007 - 2013). Materiały wykorzystywane podczas realizacji szkolenia powinny być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Instytucji Szkoleniowej, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Pomieszczenia, w których będzie odbywało się szkolenie musi być oznaczone poprzez plakaty, ulotki przekazane przez Zamawiającego, promujące projekt Praca - najlepszy wybór, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 2007-2013). Miejscem wykonania zamówienia jest miasto Giżycko - województwo warmińsko-mazurskie. Dopuszcza się możliwość innego miejsca przeprowadzenia zajęć praktycznych|ćwiczeń niż miasto Giżycko. Miejsce odbywania praktyki|ćwiczeń może się znajdować w odległości nie większej niż 60 km od Giżycka. W takim przypadku koszty dowozu uczestników szkolenia z miejscowości Giżycko do miejsca odbywania praktyki|ćwiczeń ponosi w całości Wykonawca. Powyższe koszty należy uwzględnić w preliminarzu kosztów szkolenia (załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest udokumentować fakt dowozu uczestników na zajęcia odbywające się poza terenem Giżycka, poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego to zdarzenie, po zakończonym szkoleniu. Uczestnikom szkolenia, każdego dnia, w czasie trwania przerw należy zapewnić catering, w postaci: kawa, herbata z dodatkami cukru, mleka/śmietanki oraz ciastka deserowe. Wykonawca po zakończeniu szkolenia przeprowadza egzamin końcowy, o którym mowa w ww. Zarządzeniu nr 41. W harmonogramie szkolenia należy wskazać termin zorganizowania egzaminu. Grupę szkoleniową 10 osób uznaje się za zamkniętą. Nie dopuszcza się udziału innych osób w szkoleniu lub łączenia więcej grup o tej samej tematyce szkolenia. Dopuszcza się dołączenie pojedynczych osób wyłącznie za zgoda Zamawiającego. Minimum programowe szkolenia obejmuje: Otwarcie kursu - cele, zadania i organizacja Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie Budowa pilarek wg układów Charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie Paliwa, oleje i smary Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych Ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów Technika przerzynki kłód i dłużyc Technika okrzesywania drzew ściętych Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy Wykorzystanie surowca drzewnego - manipulacja i sortymentacja Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) - budowa i zastosowanie w leśnictwie Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala operatora pilarki Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach Kalkulacja zawodowa Rysunek zawodowy Technologia z maszynoznawstwem Materiałoznawstwo Zajęcia praktyczne|ćwiczenia Metody aktywnego poszukiwania pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Program szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gizycko.pup.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach