Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Opiekun osób starszych dla 6 osób w ramach realizacji projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Działdowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 697 07 50 , fax. 0-23 697 07 29
 • Data zamieszczenia: 2012-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
  ul. Księżodworska 10 10
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-23 697 07 50, fax. 0-23 697 07 29
  REGON: 28001972600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsdzwo.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Opiekun osób starszych dla 6 osób w ramach realizacji projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Działdowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie Opiekun osób starszych dla 6 osób uczestników projektu mieszkańców gminy Działdowo w ramach realizacji projektu systemowego pt. Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Działdowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz umiejętności praktyczne z zakresu tej opieki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopsdzwo.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach