Przetargi.pl
Dostawa urządzeń w celu rozbudowy systemu rezerwowego multipleksu do obsługi sygnałów HD oraz systemu zarządzającego

Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-999 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5478889 , fax. 022 5474313
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie
  ul. Jana Pawła Woronicza 17 17
  00-999 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5478889, fax. 022 5474313
  REGON: 01041897300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: media

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń w celu rozbudowy systemu rezerwowego multipleksu do obsługi sygnałów HD oraz systemu zarządzającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń w celu rozbudowy systemu rezerwowego multipleksu do obsługi sygnałów HD oraz systemu zarządzającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach