Przetargi.pl
PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH I PRZEBUDOWA KABLA SN KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĄ AL.KEN -ETAP III (UL.NOWOBUKOWIŃSKA) W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL.DOMANIEWSKIEJ Z UL.PUŁAWSKĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. BUDOWA AL.KEN-ETAP-III UL.NOWOBUKOWIŃSKA W WARSZAWIE

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5651562 , fax. 022 5651562
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  ul. Rakowiecka 25/27 25/27
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5651562, fax. 022 5651562
  REGON: 01525966300050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH I PRZEBUDOWA KABLA SN KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĄ AL.KEN -ETAP III (UL.NOWOBUKOWIŃSKA) W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL.DOMANIEWSKIEJ Z UL.PUŁAWSKĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. BUDOWA AL.KEN-ETAP-III UL.NOWOBUKOWIŃSKA W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa sieci teletechnicznych, kanalizacji kablowej, linii kablowych o budowie tradycyjnej i rozdzielających, sieci teletechnicznych, przebudowa kabli SN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452323005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mokotow.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach