Przetargi.pl
Dostawa sygnalizatora skażeń WS

Jednostka Wojskowa Nr 2305 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-520 Warszawa, Marsa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 895 025, , fax. 261 895 030
 • Data zamieszczenia: 2019-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2305
  Marsa 80
  04-520 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 895 025, , fax. 261 895 030
  REGON: 11896226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://grom.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sygnalizatora skażeń WS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 kompletów Sygnalizatorów Skażeń Chemicznych WS, spełniających wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik Nr 2 do SIWZ);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składania ofert (ponumerowane i parafowane na każdej stronie): 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają wspólnie jeden „Formularz ofertowy”. 2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawcy występujący wspólnie, składają oświadczenie wspólnie lub każdy samodzielnie w swoim zakresie. 3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawcy występujący wspólnie, składają oświadczenie oddzielnie. 4) wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 5) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów. 6) Dokładne dane referencyjne oraz adres internetowy i wydający je urząd lub organ „odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej” (bezpłatną i ogólnodostępną bazę danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) lub ksero tego dokumentu. 7) Materiały informacyjne umożliwiające identyfikację oferowanego produktu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach