Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. Instalacja systemu alarmowego dla Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”

Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, Bielska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 676 800 , fax. 242 676 848
 • Data zamieszczenia: 2020-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku
  Bielska 59
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 242 676 800, fax. 242 676 848
  REGON: 61101603400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. Instalacja systemu alarmowego dla Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. Instalacja systemu alarmowego dla Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”. Opis przedmiotu zawiera Dział II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach