Przetargi.pl
Zakup, dostawa i instalacja systemu zasilania awaryjnego.

Polskie Laboratorium Antydopingowe ogłasza przetarg

 • Adres: 01-982 Warszawa, Trylogii
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48225699930, +48225699937 , fax. +48225699933
 • Data zamieszczenia: 2020-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Laboratorium Antydopingowe
  Trylogii 2/16
  01-982 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225699930, +48225699937, fax. +48225699933
  REGON: 38217797500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.antydopinglab.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i instalacja systemu zasilania awaryjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część A: sprzedaż, dostawę, rozładunek, wniesienie, montaż, instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu zasilania w terminie do dnia 16 grudnia 2020 roku złożonego z: – zasilacza UPS (rok produkcji nie starszy niż 2020) o konstrukcji modułowej i mocy znamionowej 60 kVA/60 kW + moduł nadmiarowy 20 kVA/20 kW wraz z bezprzerwowym by-pass’em zewnętrznym; – agregatu prądotwórczego (rok produkcji nie starszy niż 2020) o mocy awaryjnej 150kVA/120kW w obudowie wyciszonej oraz wykonanie przyłącza z rozdzielni do agregatów. Część B: demontaż istniejącego systemu zasilania znajdującego się w budynku Instytutu Sportu-PIB przy ulicy Trylogii 2/16 w Warszawie oraz jego przeniesienie, podłączenie i uruchomienie w budynku zajmowanym przez Polskie Laboratorium Antydopingowe przy ul. Księcia Ziemowita 53 w Warszawie w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku złożonego z: – trzech zasilaczy UPS AEG Protect 3.33 20kVA wraz z bezprzerwowym by-pass’em zewnętrznym; – agregatu prądotwórczego FG Wilson P110-3 w obudowie wraz z układem SZR; Część C: wymianę w każdym z trzech zasilaczy UPS AEG Protect 3.33 20kVA w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku: – kompletu kondensatorów AC; – kompletu kondensatorów DC; – kompletu wentylatorów; – kompletu baterii złożonych z 32 sztuk baterii wykonanych w technologii AGM 12V 42Ah zainstalowanych w szafie bateryjnej. Baterie o żywotności projektowanej 10-12 lat według klasyfikacji Eurobat; – kontrolerów falownika, prostownika oraz static switcha.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych). 2. Wadium powinno obejmować okres związania ofertą tj. minimum 30 dni. Wykonawcy przy obliczaniu terminu, od którego zaczyna bieg termin związania ofertą powinni uwzględnić również dzień, w którym upływa termin otwarcia ofert. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.). 5. Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1017 0020 1526 8620 0004 z zaznaczeniem: „Wadium w przetargu na rozbudowę istniejącej infrastruktury serwerowni polegająca na dostawie macierzy dyskowej wraz z dyskami, jej instalacji i integracji z funkcjonującym systemem. Nr postępowania PLAD.5.2020.PN.ET”. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu warunek ten uzna się za spełniony, jeżeli pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert. 7. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2) – 5) winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego jako beneficjenta, wysokość poręczanej lub gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności poręczenia lub gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego (wystąpienie, wniosek, wezwanie) w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów Ustawy. Dowód wniesienia ww. wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. 8. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b) ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji dostawy, posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne, świadectwa kwalifikacji uprawniające do dozoru przez który rozumie się kierowanie osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne, a także stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (świadectwo kwalifikacyjne D) oraz co najmniej dwoma osobami, które będą skierowane do realizacji dostawy, posiadające aktualne uprawnienia elektryczne, na stanowisku eksploatacji do 1 kV (świadectwo kwalifikacyjne E).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; b) oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu); c) oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania); d) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik (w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy); e) oryginał dokumentu potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa); f) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach