Przetargi.pl
Dostawa i instalacja zasilacza UPS do serwerowni Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 128 100 , fax. 225 128 625
 • Data zamieszczenia: 2020-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Szachowa 1
  04-894 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 128 100, fax. 225 128 625
  REGON: 13262900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itl.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja zasilacza UPS do serwerowni Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zasilacza UPS do serwerowni Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik nr A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące). 2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: ALIOR BANK SA PL 44 2490 0005 0000 4600 6382 4567, z dopiskiem „Dostawa i instalacja zasilacza UPS do serwerowni Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1”, Nr sprawy: DZ/13/20 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć kopię przelewu. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 2 lit b) – e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Powyższe oświadczenia stanowią wstępne informacje potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o którym mowa w pkt 1 i w pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie przez konsorcjum warunków udziału w postępowaniu – łącznie dla wszystkich członków konsorcjum i brak podstaw do wykluczenia – osobno dla każdego z członków konsorcjum. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i załączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia (z podaniem jego typu, modelu oraz nazwy producenta), pozwalający na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień SIWZ oraz według treści formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i jego załączników.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach