Przetargi.pl
Dostawa sygnalizatora skażeń WS

Jednostka Wojskowa Nr 2305 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-520 Warszawa, Marsa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 895 025, , fax. 261 895 030
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2305
  Marsa 80
  04-520 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 895 025, , fax. 261 895 030
  REGON: 11896226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://grom.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sygnalizatora skażeń WS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 kompletów Sygnalizatorów Skażeń Chemicznych WS, spełniających wymagania określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik Nr 2 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zmówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów: 1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę dowody (poświadczenia), że dostawy wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach