Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 41 30 111 , fax. 32 41 30 112
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
  ul. Szpitalna 1 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112
  REGON: 24083705400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych. Zamówienie składa się z 8 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - środki do mycia i dezynfekcji skóry, błon śluzowych, do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i sprzętu endoskopowego; Pakiet nr 2 - środki do mycia i dezynfekcji skóry, błon śluzowych oraz pielęgnacji skóry, do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i sprzętu endoskopowego; Pakiet nr 3 - środki do dezynfekcji sprzętu endoskopowego, do dezynfekcji skóry i powierzchni; Pakiet nr 4 - środki do dezynfekcji automatycznej narzędzi; Pakiet nr 5 - środki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; Pakiet nr 6 - Chusteczki do dezynfekcji powierzchni; Pakiet nr 7 - Środki do dezynfekcji narzędzi oraz kontenerów po narzędziach skażonych biologicznie; Pakiet nr 8 - Chusteczki do szybkiej dezynfekcji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach