Przetargi.pl
Dostawa sprzętu powszechnego użytku służby żywnościowej

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu powszechnego użytku służby żywnościowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu powszechnego użytku służby żywnościowej dla 34 WOG oraz innych jednostek pozostających na zaopatrzeniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się jednorazową dostawą w terminie określonym w Formularzu ofertowym (kryterium wyboru oferty). 4. Towar stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości i odpowiadać normom bezpieczeństwa w zakresie wpływu na zdrowie ludzi i środowiska, oraz innym przepisom powszechnie obowiązującym. 5. Wykonawca udziela gwarancji jakości na urządzenia wskazane w pozycjach 5,12,13,16,17,21,41,47,48,49,50,53 formularza cenowego na okres 24 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 6. W przypadku stwierdzenia wady w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany towaru na nowy wolny od wad w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Podstawą wykonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany będzie faktura za zakupiony towar 7. Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem i na swój koszt przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do magazynu w Rzeszowie, przy ul. Lwowskiej 5. 8. Dostawa i odbiór towaru nastąpi w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przypadających w tym czasie dni ustawowo wolnych od pracy (w godz. 8.00 – 14.00), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z przedstawicielem Zamawiającego. 9. Urządzenia z pozycji formularza cenowego 21,41,47,50,53 muszą posiadać informację w formie nalepki w widocznym miejscu, odpornej na działanie wody i środków myjąco–dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Nalepka powinna zawierać wpisy: - Nazwa, model urządzenia, numer seryjny, - Pełna nazwa i adres Dostawcy, - Numer umowy sprzedaży, - Data produkcji, - Okres gwarancji, - Telefony do serwisów. 10. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia. 11. Cena jednostkowa jednego zaoferowanego przedmiotu zamówienia musi być mniejsza od kwoty 10.000,00 zł brutto / za sztukę (j.m) – nie może być równa i większa od kwoty 10.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy zaoferowana cena jednostkowa będzie równa lub większa od kwoty 10.000,00 zł brutto – oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 12. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". 13. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 14. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku braku wyżej wymienionych informacji / dokumentów Zamawiający domniemywa, że zostały zaoferowane materiały opisane przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy producenta, nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia materiałów. 15. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowym, funkcjonalnym i użytkowym, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 16. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy - załącznik nr 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39710000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach