Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 240 231 , fax. 172 252 302
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
  ul. Paderewskiego 5
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 240 231, fax. 172 252 302
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm-lancut.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „ZAKUP I DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH”. Asortyment został szczegółowo opisany w załącznikach Nr 2, tj. w załączniku od numeru 2 do numeru 2.3, czyli w formularzach asortymentowo – cenowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety (zadania): PAKIET NR 1 – PRODUKTY ŻYWIENIOWE I PRZYRZĄDY – Załącznik Nr 2 PAKIET NR 2 – PRODUKTY ŻYWIENIOWE I SMOCZKI – Załącznik Nr 2.1 PAKIET NR 3 – PRODUKTY ŻYWIENIOWE – Załącznik Nr 2.2 PAKIET NR 4 – PRODUKTY ŻYWIENIOWE I PRZYRZĄDY – Załącznik Nr 2.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególne pakiety (zadania). W poszczególnym pakiecie, czyli w każdym formularzu asortymentowo – cenowym muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w danym Załączniku Nr 2, 2.1, 2.2, 2.3 w spowoduje odrzucenie danej oferty przetargowej. Oferty można składać do jednej lub wszystkich części. 1.Zaoferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia ma spełniać wymagania opisane w formularzu asortymentowo – cenowym (w Załączniku Nr 2). 2.Podana przez Zamawiającego ilość jest szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służy do obliczenia ceny oferty, tzn. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego towaru w asortymencie w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 3.Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w Załączniku Nr 2 przez Zamawiającego nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo – prawnych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy. 6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców. 7.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a Ustawy (zatrudnienie na umowy o pracę). 8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 10.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 11.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia. Termin i realizacja zamówienia: 1.Dostawy przedmiotu zamówienia, czyli produktów żywieniowych odbywać się będzie stosownym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut z dopiskiem „Apteka Szpitalna”. 2.Dostawy przedmiotu zamówienia, czyli albuminy ludzkie – odbywać się będą przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. 3.Zamawiający ustala, że dniami roboczymi są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt. 4.Minimalnym terminem dostawy przedmiotu zamówienia są dwa dni robocze, natomiast maksymalny termin dostawy to pięć dni roboczych. 5.Termin dostawy liczony jest w następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia. 6.Zamówienia będzie składał Kierownik Apteki Szpitalnej lub inna upoważniona osoba w formie pisemnej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 7.Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi z Ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.); w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 8.Termin ważności dostarczonego towaru ma wynosić minimum 50% przydatności od daty każdorazowej, częściowej dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. Płatność: Płatność za realizację cząstkową, tj. za dostawę przedmiotu zamówienia będzie dokonywana przelewem po dostawie towaru do „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. do Apteki Szpitalnej i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 2. Termin płatności do 30 dni lub do 60 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)Przedłożenie stosownego dokumentu tj. koncesje, zezwolenie lub licencje – zezwolenia na obrót produktami leczniczymi (odpowiedni dokument) w postaci: a)ważnej koncesji lub zezwolenia w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, jeżeli Wykonawca prowadzi hurtownię farmaceutyczną, b)ważnego zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą, c)ważnego zezwolenia na prowadzenie składu konsygnacyjnego, jeżeli Wykonawca prowadzi skład konsygnacyjny. 2)Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia. (załącznik nr 3)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymaganie dokumenty i oświadczenia: A.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1.Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych do oferty każdy z Wykonawców zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3, w którym Wykonawca wstępnie potwierdzi, że: 1)nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12 – 22 Ustawy Pzp, 2)spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – Ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie. Złożone oświadczenie ma potwierdzić, spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawcy zmieścili informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. A. ppkt. 1. Specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 – 6 Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Specyfikacji, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej itp.) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z sesji otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1. pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 4 niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta – Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, ponieważ powiązania z innym Wykonawcą nie będą prowadzić do zakłócenia konkurencji. B. Wykaz innych wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą, brak których spowoduje odrzucenie oferty: 1.Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik Nr 1 do oferty. 2.Wypełnione formularze asortymentowo – cenowe – Załączniki Nr 2, 2.1, 2.2, 2.3 do oferty. Do oferty przetargowej należy dołączyć tylko te formularze asortymentowo – cenowe, na które Wykonawca składa ofertę. Zaoferowane produkty muszą spełniać wymagania określone w formularzach asortymentowo – cenowych. 3.Oświadczenia w formie oryginału o posiadaniu aktualnych dokumentów do obrotu i używania produktów leczniczych, produktów żywieniowych oraz posiadaniu kart charakterystyki produktów leczniczych oraz posiadaniu koncesji lub zezwolenia lub licencji na obrót produktami leczniczymi wraz z oświadczeniem, że po podpisaniu umowy na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpowiednie dokumenty – Załącznik Nr 5 do oferty. Wzór oświadczenia zawarty jest w niniejszej Specyfikacji 4.Pełnomocnictwa do podpisania oferty oraz składania wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone – Załącznik Nr 6 do oferty. (jeżeli dotyczy) 5.Wykazu części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom – – Załącznik Nr 7 do oferty (jeżeli dotyczy). Dokument ten Wykonawca zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” powinno być w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach