Przetargi.pl
Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 15 000 kg, wyposażonego w urządzenie hakowe do odbioru kontenerów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-304 Rzeszów, al. gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 613 001 , fax. 178 613 003
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
  al. gen. Władysława Sikorskiego 428
  35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 613 001, fax. 178 613 003
  REGON: 69026099100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 15 000 kg, wyposażonego w urządzenie hakowe do odbioru kontenerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 15 000 kg, wyposażonego w urządzenie hakowe do odbioru kontenerów. 2. Szczegółowe parametry techniczne jakie musi posiadać samochód będący przedmiotem zamówienia opisane zostały w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34142300-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do formularza OFERTA należy dołączyć dokumenty: wypełnione oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 1, ewentualne pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach