Przetargi.pl
zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w ramach „Programu wymiany ambulansów” dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 437 500 , fax. 134 468 322
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny
  ul. Lwowska 22
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 437 500, fax. 134 468 322
  REGON: 37044448600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.jaslo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w ramach „Programu wymiany ambulansów” dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w ramach „Programu wymiany ambulansów” dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon z wysokim dachem ciężarowy z homologacją N1 lub N2, Silnik o pojemności min. 2500 cm³ i mocy min. 180 KM, z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie, ocynkowane wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi, niepalnymi, nietoksycznymi płytami lub profilami z tworzywa sztucznego. Lakier w kolorze białym lub żółtym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ – załącznik nr 4. 3. Opis przedmiotu zamówienia– wzór druku stanowi załącznik nr 2. 4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy Upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeśli dotyczy). 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach