Przetargi.pl
Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 744 57 17
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej
  ul. 11 Listopada 10
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 744 57 17
  REGON: 83044024500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.kolbuszowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej (budynek Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej) i montaż wyposażenia, sprzętu, maszyn, urządzeń dla Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego zgodnie z poniższym zestawieniem: Schodołaz osobowy z krzesełkiem Podnośnik transportowy Rotor elektryczny ze statywem Rotor elektryczny Przenośny koncentrator tlenu Koncentrator tlenu Łóżka rehabilitacyjne elektryczne Rower stacjonarny zwykły Rower stacjonarny poziomy Wózek inwalidzki zwykły Balkonik 4 kołowy z siedziskiem Schody do nauki chodzenia Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem Trampolina zdrowotna Wózek do raczkowania –pełzak Podnośnik wannowy Szyny podjazdowe Szafka przyłóżkowa drewniana z regulowanym blatem Stolik przyłóżkowy do posiłków Wózek (dźwig) schodowy ręczny Rotor do ćwiczeń stawu barkowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Należy złożyć formularz ofertowy oraz (jeśli dotyczy): 1. w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, 2. w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach